Lemvigh-Müller i spændende kursus-samarbejde

En række kurser på højt fagligt niveau skal uddanne ledere og teknikere til at kunne varetage fremtidens automatiseringsprojekter. Bag kurserne står brancheorganisationen SESAM, 70 danske virksomheder og Lemvigh-Müller.

Photo credit: ppdigital from morguefile.com
Af: Freelancejournalist Hans Henrik Lichtenberg – www.ytr.dk
Lemvigh-Müller leverer de fysiske rammer, og brancheorganisationen SESAM-World kommer med det faglige indhold, når en række nye kurser afholdes. Tre overordnede kurser med hver deres forløb skal danne grundlag for uddannelse af fremtidens projekteksperter og sikre, at de implicerede parter i større projekter taler det samme sprog. Mange projekter, eksempelvis automationsprojekter, er nemlig meget omfattende, og de griber dybt ind i den måde, virksomheden fungerer på. Det betyder, at nye projekter ikke blot er en teknologileverance, men i højere grad er et forandringsprojekt, der kræver topledelsens forståelse og involvering samt en kultur i hele virksomheden, der kan understøtte omvæltningerne.

Fra produktionsstyring til projektledelse

”En af de største udfordringer, virksomheder i dagens Danmark står overfor, er, at de først og fremmest er gearet til at producere. De er ikke indrettet til målrettet at gennemføre tekniske forbedringer af produktionen. Vi ser mange eksempler på, at projekter, der skal effektivisere, løber af sporet, fordi det er en uvant opgave for virksomheden,” siger direktør i brancheorganisationen SESAM, Carsten Nøkleby. Han påpeger, at gennemførelse af automationsprojekter i høj grad handler om at skabe en fælles referenceramme for, hvordan man griber arbejdet an. Hele 62 procent af alle automationsprojekter i Danmark gennemføres uden et overordnet projektstyringsværktøj, og det er med til at skabe frustrationer og projekter, som kunne være løst bedre. Det har været udgangspunktet for udviklingen af GAPP-projektlederuddannelsen og de to andre kurser, der er med i Lemvigh-Müllers og SESAM-Worlds samarbejde.

GAPP-projektlederuddannelse

GAPP-projektlederuddannelsen (Gode Automations Projekt Processer) er sammensat af i alt ni moduler, som skal give kursisterne de nødvendige redskaber til at kunne gennemføre større projekter. Fokus ligger på at sikre, at parterne i et automationsprojekt taler det samme sprog. Kommunikationsværktøjer mellem virksomheden, leverandøren og rådgiveren er nemlig grundlaget for at danne et fælles projektgrundlag. Der er dermed særligt fokus på de personlige relationer mellem parterne, og Carsten Nøkleby anbefaler, at flere parter i aktuelle projekter deltager i kursusrækken, som henvender sig til produktionsdirektører, chefer, konsulenter og ansvarlige leverandører.
Kurset er udviklet i samarbejde med mere end 70 virksomheder i fødevarebranchen, herunder ARLA og Atkins, der i Danmark er nået meget langt med automation. Fødevarebranchens ERFA-gruppe, SESAM-FOOD, har lagt mere end 3.000 timers arbejde i grundlaget for kurset. GAPP-projektlederuddannelsen er opbygget af to basismoduler og syv tillægsmoduler, som kan gennemføres på 8 kursusdage. Uddannelsen kan gennemføres inden for samme kalenderår og kan med fordel kombineres med deltagelse i 2 separate temadage, som belyser udfordringerne omkring integrationsforståelse og organisationsmodenhed.

Forretningsprocesser, produktion og IT-systemer

Et andet kursus i samarbejdet mellem SESAM og Lemvigh-Müller har fokus på virksomhedens IT-systemer og deres betydning for de samlede forretningsprocesser. Kurset kaldes: ’Forretningsprocesser, produktion og IT systemer’, og det skal sætte kursisterne i stand til at forstå sammenhængen mellem virksomhedens forretningsprocesser og de anvendte IT systemer og applikationer.
”Jo mere LEAN, man indfører, og jo mere produktionen bliver strømlinet, desto mere kritisk bliver enkeltkomponenterne. En omfattende produktion kan eksempelvis være afhængig af en simpel labelprinter, som for eksempel sætter stregkoder på produkterne. Hvis man ikke har overblik over de væsentlige fejlkilder, så har man ikke en ordentlig risikostyring, og dermed bliver man sårbar. På ’Forretningsprocesser, produktion og IT systemer’ vil vi præsentere de redskaber, der skal bruges, for at man har det nødvendige overblik over alle konsekvenser, risici og fejlkilder – med særligt fokus på forretningsprocesser og IT-systemer. Disse informationer bliver nemlig i stigende grad væsentlige som ledelsesinstrumenter,” siger Carsten Nøkleby. Målet er, at deltagerne selv skal være i stand til at foretage en forretnings- og IT-risikoanalyse af deres egen virksomhed efter kurset. Kurset afholdes som temadag første gang i foråret 2010. Temadag betyder, at der vil være mulighed for dialog og erfaringsudveksling mellem deltagerne på kursusdagen.

Organisationsmodenhed og nye projekter

Tredje kursus i samarbejdet mellem Lemvigh-Müller og SESAM-World tager sigte på at forberede en organisation på et udviklingsprojekt.
”Marginalerne bliver mindre i erhvervslivet i disse år. Der er ikke råd til ikke at have succes i projektstyring længere. Derfor er det så vigtigt, at parterne, der er involveret, har en fælles referenceramme og taler det samme sprog. Dermed minimeres misforståelser og i sidste ende tab som følge af fejlinvesteringer,” lyder det fra Carsten Nøkleby.
Kursisterne vil blive præsenteret for en række værktøjer til vurdering af en virksomheds parathed til forandringer, hvilket er en kritisk faktor i forbindelse med gennemførelse af eksempelvis automationsprojekter. De vil efter kurset være i stand til at vurdere og optimere samspillet mellem systemer, processer og organisering af disse i forhold til projektgennemførelse. Kurset er egnet som et supplement til GAPP-projektlederuddannelsen. Kurset afholdes som temadag første gang i efteråret 2010

Synergi mellem SESAM og Lemvigh-Müller

Samarbejdet mellem SESAM og Lemvigh-Müller giver en god synergi, idet Lemvigh-Müller har kontakten til store dele af erhvervslivet og kursusfaciliteter landet over. Omvendt har SESAM en unik viden og en portefølje af allerede udviklede kurser, som nu udbydes sammen med Lemvigh-Müllers samlede Kursusprogram 2010.
”Det her er en win-win-win situation for kursisterne, for SESAM og Lemvigh-Müller. Vi oplever en stigende efterspørgsel på kurser, og særligt de mere tunge projektlederkurser er efterspurgte. Vi har i Lemvigh-Müller flere end 3.000 kursister om året, og dermed er vi som organisation gearede til at afvikle kurser professionelt,” siger Henrik Lykke Lilleholt fra Lemvigh-Müller.
Kurserne vil blive afviklet i Århus, København og Kolding. For yderligere oplysninger om de enkelte kurser og tilmelding se venligst Lemvigh-Müllers kursuskatalog, www.lemu.dk – under ”Kurser for kunder”, eller kontakt Henrik Lykke Lilleholt på telefon 36 95 73 80.

Faktaboks:

Om SESAM-World

SESAM-Worlds opgaver er at udarbejde programoplæg og invitere foredragsholdere samt afvikle arrangementerne. SESAM-World sikrer, at aktiviteterne styres og koordineres i SESAM og de tilhørende arbejdsgrupper. SESAM-World står for, at viden formidles til SESAMs og SESAM-FOODs medlemmer.
SESAM samler alle aktiviteter vedrørende informationsudveksling inden for automatisering og sammenkobling af produktionsudstyr. SESAM har tre fokusområder:

• Informationsformidling om automationsteknologier. Kendetegnet ved de normale SESAM-møder. SESAM er et netværk af mere end 145 kunder, leverandører, rådgivere m.fl. inden for automation.

• Beskrivelse og opbygning af viden om god automatiseringspraksis. Denne aktivitet er kendt under navnet GAPP (tidligere SESAM-FOOD)

• Udarbejdelse af et projekt- og dokumentstyringssystem til gennemførelse af automationsprojekter. Målet er at stille et værktøj til rådighed for kunder, rådgivere og leverandører.

Desuden sikrer SESAM-World, at der udarbejdes en produkt- og investeringsanalyse inden for industriel IT-automatisering (PLC, SCADA, MES og ERP). Se mere om SESAM-World her: www.sesam-world.dk