Beskæftigelsespolitik med udgangspunkt i erhvervslivet

I Rebild har jobcenteret valgt en helt ny tilgang til beskæftigelsesspørgsmålet. Fokus er skiftet til virksomhedernes behov for arbejdskraft, og det har givet flotte resultater. Beskæftigelseschef Flemming Hansen, Rebild Kommune kalder metoden ’efterspørgselsorienteret beskæftigelsespolitik’.

Rebild Kommune er en af de 14 kommuner, som i 2006 blev udpeget til at etablere et pilotjobcenter. Jobcenteret har siden kommunesammenlægningen arbejdet på til stadighed at styrke relationen til områdets virksomheder. Nu introduceres et helt anderledes fokus. Fra at beskæftigelsespolitikken har haft den lediges behov som udgangspunkt, tager Rebild Kommune nu udgangspunkt i virksomhedernes behov. Beskæftigelseschef i Rebild Kommune Flemming Hansen forklarer:
”Vi har undersøgt, hvor der er brug for arbejdskraft i vores lokale virksomheder, og det bruger vi til at opdele vores ledige i fire overordnede kategorier. Når en ledig kommer ind i systemet, så afklarer vi, hvilken kategori af jobs vedkommende skal stile efter at få. Det er en helt anderledes tilgang end den traditionelle, hvor man spørger den ledige, hvad vedkommende har lyst til.”
De fire kategorier Jobcenter Rebild arbejder med er:

• Industri
• Byggeri/håndværk
• Private serviceerhverv
• Offentlig service

Hvert fagområde er organiseret med et tværfagligt team, bestående af virksomhedskonsulent, beskæftigelsesmedarbejder, kontanthjælpssagsbehandler, sygedagpengesagsbehandler og medarbejdere fra Kompetencecenter Rebild, som varetager arbejdsmarkedsforvaltningens projekttilbud.

Partnerskab giver resultater
Resultaterne er ikke udeblevet. Beskæftigelsesministeriet har iværksat et analyseapparat, der monitorerer sammenlignelige kommuners performance på en række områder inden for beskæftigelsesområdet, og her ligger Rebild i top på adskillige parametre.
”Vi har valgt at fokusere på virksomhederne frem for de ledige, og det har vist sig at have en lang række fordele,” siger Flemming Hansen.
”Når vi primært hjælper virksomhederne og har vores fokus på deres problemer, så kan vi faktisk bedre hjælpe de ledige. Eksempelvis så viser det sig, at virksomhederne er meget overraskede over de mange muligheder, der ligger i beskæftigelseslovgivningen for at indgå i fleksible partnerskaber. Når virksomhederne får øjnene op for, at der et væld af muligheder for at fastholde medarbejdere, så har vi hjulpet med at sikre folk et arbejde,” siger Flemming Hansen.

Fastholdelse af medarbejdere
Han oplever i høj grad, at virksomhederne er taknemmelige over den hjælp, som jobcenteret kan tilbyde. I nogle tilfælde bliver samarbejdet så godt, at virksomheden er parat til at hjælpe jobcenteret ved at indrette særlige arbejdspladser til svage arbejdstagere, der måske kun kan håndtere deltidsarbejde eller har forskellige grader af skånebehov.
”Det er til alles bedste, hvis vi først og fremmest støtter virksomhederne i at kunne fastholde medarbejderne. Hvis vi kan få en sygemeldt til blot at være tilknyttet sin arbejdsplads en time om dagen, så er vi kommet et meget langt stykke. – Og det giver lovgivningen os mange muligheder for at gøre,” fortæller Flemming Hansen. Han nævner også muligheden for mentorordning, hvor en ansat med et handicap eller et særligt behov får en hjælper tilknyttet på jobbet for at kunne bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Dialog er vejen frem
Nøgleordet er for Flemming Hansen dialog. I øjeblikket har jobcenteret kun kontakt til en lille procentdel af virksomhederne i Rebild Kommune, men der arbejdes på at etablere samarbejde med langt flere. Blandt andet har Flemming Hansen for nyligt afholdt et seminar for omkring 75 af kommunens virksomheder for at orientere om jobcenterets politik og de nye muligheder, der er udviklet. Af de 75 er der indgået aftale om konsulentbesøg ude hos 70 af virksomhederne. Konsulentbesøgene har til formål at orientere om jobcenterets tilbud og på sigt at hjælpe virksomhederne med at fastholde medarbejdere.
En anden tilgang til erhvervslivet er at tage fat i de virksomheder, der har en høj andel af sygemeldte. Disse virksomheder kan jobcenteret spotte, når sygemeldte henvender sig. Flemming Hansen har dermed et værdifuldt redskab til at kunne sætte ind, præcis der hvor problemerne er. For hurtigt at kunne iværksætte en plan for en sygemeldt har Rebild Kommunes jobcenter ansat både psykologer og tilknytter ergo- og fysioterapeuter, som rådgivere. Det sikrer en hurtig og meget individuel behandling af de sygemeldte.

Hurtig indsats hjælper
Udover indsatsen på arbejdspladserne satser Rebild på at komme i kontakt med de sygemeldte hurtigst muligt. Tidligere gik der otte uger inden en sygemeldt kom i kontakt med systemet, men nu er den tid skåret ned til maksimalt to uger takket være den enstrengede beskæftigelsesindsats.
”Vi ser, at hver fjerde af dem, der er sygemeldte i mere end 13 uger, havner i en eller anden form for varig ordning – eksempelvis førtidspensionering. Det peger på, at det at går sygemeldt i sig selv er med til at fastholde folk i sygdom,” vurderer Flemming Hansen.
Rebild Kommune har blandt andre tiltag iværksat et træningsprogram for sygemeldte. Dette sker i samarbejde med den sygemeldtes læge og med til at sikre, at sygdom ikke forværres af inaktivitet.

Administration kører på skinner
I de seneste mange måneders omlægning har Ernst & Young været en stor hjælp for Rebild Kommune. Ernst & Youngs rolle har først og fremmest været at sætte kommunens visioner i system – eller som Flemming Hansen udtrykker det: at sikre det juridiske grundlag for kommunens politik.
”Vi har en masse ideer og lyst til at gøre noget nyt, men vores arbejde er reguleret af en jungle af lovgivning. I den forbindelse har Ernst & Young hjulpet os med at sikre både det juridiske og administrative grundlag. Eksempelvis har vi gennem Ernst & Young fået etableret en lang række procedurer, der guider os gennem sagsbehandlingen,” fortæller han.
Procedurerne er både beskrevet på papir og lagt ind i Ernst & Youngs redskab kaldet EasYwork. EasYwork er en guide, der med brugervenlige ikoner præcist og brugervenligt viser vejen og de konkrete arbejdsgange gennem systemet for hver enkelt klienttype. Bag hver arbejdsgang på et givent område ligger det komplette lovgrundlag, relevante standardbreve og skemaer, så der aldrig er tvivl om, hvorledes en handling skal udføres eller hvorvidt en beslutning er i strid med lovens intention. Redskabet benyttes også til at give overblik i forhold til næste skridt i processen, der er således aldrig tvivl om hvad der skal ske i en konkret sag, fordi alt er beskrevet.
Derudover har Ernst & Young hjulpet med at etablere den efterspørgselsorienterede beskæftigelsespolitik på organisationsplan.
”Vores nye strategi fungerer kun, hvis alle medarbejdere ved, hvad den handler om, og hvad vores mål er. Derfor har Ernst & Young også haft til opgaver at hjælpe os med at få de nye procedurer udbredt til hele organisationen,” fortæller Flemming Hansen.

Fakta:
Jobcenteret i Rebild beskæftiger i dag ca. 40 medarbejdere og derudover 35 medarbejdere i Rebild kommune beskæftiget med området.