Jernbanen i skarp konkurrence

Slaget mellem jernbane- og vejtransport er blevet skærpet i de seneste måneder, efter at transportministeren har udmeldt, at der ikke er plads til nye, store trafikinvesteringer før 2015. En Ring 5 om København fra Helsingør til Roskilde, en havnetunnel i København og en ny jernbane fra København til Ringsted er eksempler på projekter, som både forskere og folk i transportbranchen længe har efterlyst, men som foreløbig ikke bliver til noget.

Den melding udløser kritik fra DTL, der er transportbranchens erhvervsorganisation. Direktør i DTL, Erik Østergaard, der også er medlem af regeringens Infrastrukturkommission, stiller sig undrende over for indstillingen:
”Der er penge i fremkommelighed, så når regeringen taler om, at der på de næste års finanslove ikke er råd til større investeringer, mangler den at indregne de omkostninger, som stadig længere køer på vejene betyder,” siger Erik Østergaard.

Jernbaner som led i regionsudvikling
Niels Gerner Larsen fra Medi¬con Valley Academy arbejder med erhvervsudvikling i Øresundsre¬gionen, og han mener, at jernbanerne spiller en meget central rolle i udviklingen af det regionale erhvervsliv:
”Vi har mange eksempler på, at trafikal udvikling skaber ny basis for økonomisk vækst. Da TGV-banen i Frankrig blev byg¬get, kom der en voldsom vækst i de byer, som fik TGV-stationer, mens de, som ikke gjorde, sakkede agterud.”
Samme billede ses i Øresundsregionen, og her mener Niels Gerner Larsen, at det er væsentligt at lade det være op til private aktører på markedet at udvikle trafikken efter lokale behov. Det kan lade sig gøre de steder, hvor eksempelvis togdriften er privatiseret. Der er flere danske eksempler på, at trafikoperatørerne på eget initiativ indgår aftaler med er¬hvervsliv, uddannelsesinstitutio¬ner og andre om at løse speci¬fikke opgaver.
Det er blandt andet sket, da Arriva foreslog etablering og finansiering af letbanen mel¬lem Glostrup og Lyngby for at tilgodese pendlere mellem Kø¬benhavns udkantsområder, og også de højteknologiske godstog, Scandinavian Shuttle, er et eksempel på dette.

Konkurrence mellem vej og bane
En ny jernbanelinje betyder ny vitalitet til og muligheder for et område eller en region, men som regel på bekostning af andre områder. Den første danske jernbane blev indviet for præcis 160 år siden, og ligesom for 160 år siden er togbanernes udvikling knald eller fald for lokalområder og virksomheder – mens konkurrencen mellem tog og andre transportformer aldrig har været større.
Selvom jernbanen har mange fordele ved godstransport, bliver udviklingen bremset fra flere sider. Anlægsudgifterne er store, og lastbilerne giver skarp konkurrence ved at blive større og mere avancerede. Med de nye, lange lastvogne vil fremtidens lastbil blive en stor lagerhal, og mange varer vil flyttes fra traditionel lageropbevaring til disse mobile lagerhaller. Det forventes at gå ud over godsfragt via jernbanen.
På den anden side medfører kæmpelastbilerne store udgifter til broer, veje og anden infrastruktur.

En politisk beslutning
Flere partier mener, at det er forkert at satse på kæmpelastbiler. I stedet bør jernbaner og skibsfart tilgodeses for at øge trafiksikkerheden, begrænse klimaændringerne og få bugt med den ulidelige trængsel på vejene – mener DF og R, der i øjeblikket lægger pres på transportministeren for at favorisere jernbane-godstransporten.
”Hvis de såkaldte modulvogntog – kæmpelastbiler på op til 25 meter – skal ud at rulle på de danske motorveje, må transportministeren samtidig sikre en fremtid for godstransport på jernbanen,” siger Det Radikale Venstres trafikordfører, Martin Lidegaard, med henvisning til en ny rapport, som dokumenterer, at de store kæmpelastbiler vil flytte endnu mere af godstransporten fra skinnerne og ud på vejen og dermed øge mængden af lastbiler på det hårdtprøvede, danske motorvejsnet.
”Rapporten dokumenterer, at modulvogntogene vil gøre det op mod 25 procent billigere at transportere gods på vejnettet. Jeg under transportbranchen den effektiviseringsgevinst. Men hvis vi ikke griber ind, vil modulvogntogene være med til at forvride konkurrencen mellem fragt af gods på vej og jernbane yderligere – og i sidste ende blive dødsstødet for godstransport på jernbanen. Hvis vi skal stemme for modulvogntogsforslaget, må transportministeren komme med en samlet løsning, som ligestiller godstransport på skinner,” siger Martin Lidegaard.

Fakta:
Danske togskinner og jernbanebroer i dårlig stand
42 procent af skinnerne skal udskiftes helt eller delvist inden 2014. Det vurderer BaneDanmark i en rapport, som blev offentliggjort i 2006. Ifølge rapporten skal der findes fire milliarder kroner, hvis jernbanenettet skal moderniseres i alle dele af landet.

Ønskes: Ny kombiterminal på Sjælland
Transportbranchens Erhvervsorganisation, DTL, påpeger at det er meget vigtigt for udbygningen af godstransport på jernbanenettet med en ny kombiterminal på Sjælland. Organisationen foreslår, at den placeres strategisk rigtigt i forhold til den kommende Femern-forbindelse – eksempelvis mellem Køge og Ringsted. Den eksisterende kombiterminal i Høje Taastrup er ifølge DTL uddateret og fejlplaceret i forhold til fremtidens behov.

Jernbanens historie
Det Sjællandske Jernbaneselskab åbnede den første, danske jernbanestrækning – mellem København og Roskilde – den 26. juni 1847. I jernbanernes første år var der ikke langt mellem stationerne. Hver lille by, der lå på togstrækningerne gennem landet, fik sin egen station, og stationerne blev et tegn på vækst og fremtid. Men den efterfølgende konkurrence mellem stationsbyerne betød, at mange byer måtte opgive drømmen om at blive et regionalt knudepunkt. Med tiden blev et stort antal småstationer lukket til fordel for hurtigere transport mellem de store stationsbyer. Det betød, at mange mindre byer mistede en vigtig livsnerve til det omgivende samfund, og det lokale erhvervsliv valgte i mange tilfælde at flytte. Omvendt er stærke erhvervscentre opstået der, hvor banen har fundet synergi med erhvervslivet og andre transportformer. De samme tendenser ses i dag.

Billedtekst:
Erik Østergaard, direktør i Transportbranchens Erhvervsorganisation, DTL:
”Der er penge i fremkommelighed.”