Nyt center skal kortlægge moms og afgifter i ministerierne

Finansministeriet anbefaler i en rapport om de administrative servicecentre, at der oprettes et center for regnskabs- og bogholderiopgaver under Økonomistyrelsen. Dette center kommer blandt andet til at varetage opgørelsen af moms og afgifter for samtlige centraladministrative enheder under de enkelte ministerier over for SKAT.

Mangfoldigheden af aktiviteter under de forskellige ministerier giver det nye center store udfordringer. Det skal kortlægge alle momspligtige aktiviteter i ministerierne, opgøre den fulde og delvise momsfradragsret i tilknytning til disse aktiviteter samt beregne afgiftsgodtgørelse af energi- og vandforbruget.
Købsmomsen er ikke en udgiftspost for ministerierne, idet momsen refunderes af SKAT eller gennem den statslige momsrefusionsordning. Afgifter på energi og vand kan dog kun refunderes af SKAT i samme omfang, som ministerierne har momsfradrag hos SKAT. Derfor er det vigtigt for centret på ministeriernes vegne at søge om det maksimale momsfradrag hos SKAT, idet afgiftsgodtgørelsen derved øges.
Ministerierne kan få fuldt momsfradrag hos SKAT for de udgifter, der direkte kan henføres til de momspligtige aktivite-ter. I de fleste tilfælde er det enkelt at identificere disse udgifter. I andre tilfælde kræver det særlige tiltag, eksempelvis at der opsættes elmålere, hvis man ønsker fuldt momsfradrag for elforbruget i en medarbejderkantine.
I mange tilfælde vil momsen være en fællesudgift, der hverken kan henføres til de momspligtige aktiviteter eller de øvrige aktiviteter, som eksempelvis it- og administrationsomkostninger. I disse tilfælde er momsen delvist fradrags-berettiget hos SKAT, og fradragsretten skal typisk opgøres efter et skøn. Det kan eksempelvis være baseret på medarbejdernes tidsforbrug til løsning af de enkelte opgaver.

Godtgørelse af energiafgifter
Når det fulde og delvise momsfradrag er opgjort, kan der søges om afgiftsgodtgørelse. Afgifter på elforbruget er som udgangspunkt godtgørelsesberettiget. Det omfatter dog ikke CO2-afgift samt 1 øre i eldistributionsbidrag. Endvidere er elforbrug i el-radiatorer og el-vandvarmere ikke godtgørelsesberettiget. Endelig er videresalg af elektricitet i eksempelvis udlejningsejendomme ikke omfattet af afgiftsgodtgørelsen, idet retten til afgiftsgodtgørelse tilkommer den endelige forbruger.
Vandafgiften af eget vandforbrug er også godtgørelsesberettiget, eller det vil sige: hele vandforbruget bortset fra vi-deresalg til lejere. Endelig kan der være et gasforbrug til madlavning, hvor energiafgiften er godtgørelsesberettiget.
Gas-, olie- og fjernvarmeforbrug til opvarmning af lokaler og brugsvand er ikke godtgørelsesberettiget. Der findes dog en tilskudsordning, hvor momsregistrerede virksomheder under visse betingelser alligevel kan opnå 22 procent i afgiftsgodtgørelse af deres forbrug af rumvarme. Det kræver, at der indgås en særlig aftale med Energistyrelsen om energibesparelser. Denne ordning kan nogle ministerier muligvis drage fordel af.
Som nævnt afhænger adgangen til afgiftsgodtgørelse af momsfradragsretten. For el-, gas- og vandforbrug med fuld momsfradragsret kan afgifterne refunderes efter de omtalte regler. El- og vandforbrug vil dog som regel være en fæl-lesomkostning med delvis momsfradrag. Derfor vil afgifterne af dette forbrug også kun være delvist godtgørelsesbe-rettigede.
Udover moms og energiafgifter kan der også være andre afgifter, det nye center bør være opmærksom på.
Servicecentret vil sandsynligvis også komme til at varetage administrationen af fællesindkøb. Her skal centrene notere sig, at der ved indkøb af visse varer i udlandet er pligt til at blive registreret hos SKAT for afregning af punkt- og miljø-afgifter.